Loading ...
close
<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:20px;"><span style="color:#993333;"><strong><span style="font-family:IRANSans;"><span lang="FA"><span style="line-height:120%">تاریخچه مجتمع آلومینیوم مازندران</span></span></span></strong></span></span></p>

 

تاریخچه مجتمع آلومینیوم مازندران

 

مجتمع آلومینیوم مازندران از سال 1354 فعالیت خود را در صنعت آلومینیوم با تأسیس کارخانه در آمل آغاز نموده و در طول سالیان گذشته با نصب خطوط متعدد تمام اتوماتیک و همین طور به روز رسانی ماشینآلات و بهرهگیری از نیروهای مجرب توانسته است تا محصولات آلومینیومی با تنوع و کیفیت بالا را در سطح کشور جهت صادرات عرضه نماید.

تاکنون به رغم وجود فراز و فرودهای پیش روی، مجتمع آلومینیوم مازندران با فعالیت روزافزون و تلاش در این عرصه توانسته است ثابت قدم بوده و حرکت پیش رونده و رو به رشدی را داشته باشد.

این مجموعه به عنوان بزرگترین تولیدکنندهی پروفیلهای آلومینیومی در شمال کشور و با در اختیار داشتن کادر مجرب و متخصص و همین طور برخورداری از جدیدترین دستگاهها و ابزارآلات صنعتی و تولید انواع پروفیلهای آلومینیومی آمادگی دارد تا محصولات خود را به تمامی نقاط ایران ارسال نماید.

 

مجموعه خدماتی که مجتمع آلومینیوم مازندران ارائه میدهد عبارت است از :

 

  واحد طراحی و ساخت قالب پرسهای اکستروژن

   تولید انواع مقاطع اکسترودی جهت مصارف صنعتی و ساختمانی تا عرض 30 سانتیمتر و طول 13 متر همراه با میزهای اتوماتیک و پولر

   آنادیزینگ ساده به همراه دستگاههای براشینگ و پولیشینگ تا طول 12 متر و تا 18 میکرون ضخامت در طیف رنگهای متنوع

   رنگ آمیزی الکترواستاتیک تا طول ۵/7 متر در طیف رنگهای متنوع

  رنگ های دکورال و طرح چوب

   تولید پروفیلهای ترمال بریک

   واحد طراحی و مشاوره و آموزش تولید درب و پنجره

   آزمایشگاه کنترل کیفیت پیشرفته همراه با ابزارهای دقیق و به روز دنیا

 


 

 

 

پیام‌ مدیر عامل

 

 

در مناسـبات اقتصـادی دنیـای امـروز بازیگـران اصلـی ترکیبـی از سـازمان های بـزرگ، متوسـط و کوچـک می باشـند. همـه ی ایـن سـازمان ها در محیطـی بـه شـدت رقابتـی و با نوسـانات بسـیار، بـه دنبال پیـروزی در برابر رقبـا و تامیـن نیازهـای مشـتریان خـود هسـتند. در ایـن میـان دارا بـودن نیروهـای تلاشـگر و سـرمایه های انسـانی متخصص موجـب پیشـرفت سـازمان بـه سـمت اهـداف متعالـی آن می گـردد.

مجتمـ‌ع آلومینیـوم ‌مازنـدران بـا بابهره گیـری از شـیوه های نویـن جـذب، آمـوزش و نظام هـای ارتقـا یافتـه ی مدیریـت منابـع انسـانی موهبـت در اختیـار داشـتن پرسـنل متخصص خـود را ارج می نهـد. هـدف و ماموریـت راهبـردی مـا در  مجتمـ‌ع آلومینیـوم‌ مازنـدران توسـعه صنایـع آلومینیـوم در شـمال ایـران اسـت تـا بـه عنـوان بـرگ زرینـی در توسـعه و شـکوفایی صنایـع کشـور عزیزمـان بـه عنـوان هدیـه ای گـران بهـا بـرای نسـل های آینـده ثبـت گـردد.

در ایـن راسـتا یکـی از اصلی تریـن ارکان هدف گـذاری مـا در مجتمع آلومینیـوم‌ مازنـدران، ارتقـای کیفیـت محصـولات بـا حفـظ تـوان رقابتـی و بهینـه نمـودن قیمـت تمـام شـده محصـولات بـوده و بـر ایـن اسـاس توسـعه بازارهـای مالـی و دسـتیابی بـه بازارهـای منطقـه ای و افزایـش تـوان صادراتـی از اهـداف اصلـی قـرار گرفتـه اسـت.

 

انشاءاالله

 

 

 

 

 

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید     

 

 
   

 

 

 

 

 

 

شرکت تولیدی مازندران

.....................................................

درباره تولیدی مازندران

 

محصولات آلومینیوم مازندران

 

واحد های تولیدی

 

با ما تماس بگیرید

 

 

 

 

اطلاعات تماس

...........................................................

  مازندران ، آمل ، میدان هزارسنگر ، کیلومتر 3جاده بابل ، جنب شرکت رنگین آلومینیوم نوا
 

   011-44321 (30خط)  / 43252469-011

 

   همراه : 7039-122-0911

 

  Ranginaluminiumnava@yahoo.com

 

کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد